Účtovníctvo Bratislava a jeho princípy v podvojnej sústave

Účtovníctvo Bratislava v podvojnej sústave je špecifické tým, že podnikateľ má povinnosť odvedenia dane aj v prípade neistoty, či sa inkaso za predaný tovar alebo poskytnutú službu vôbec uskutoční. Povinnosť vedenia účtovníctva v Bratislave v tejto sústave majú podnikateľské subjekty, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník SR. Medzi tieto subjekty radíme spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti a družstvá. Možnosť vedenia účtovníctva v Bratislave v podvojnej sústave však majú i subjekty, ktorým to zákonník dovoľuje a nimi sú fyzické osoby – podnikatelia. Pozrime sa teda na bližšie špecifikácie podvojného účtovníctva.
finanční kalkulačka

Účtovníctvo Bratislava a jeho pravidlá

Účtovníctvo v Bratislave v podvojnej sústave sa týka účtovania o výnosoch a nákladoch, príjmoch a výdavkoch, výsledku hospodárenia, stave a pohybe majetku a záväzkov a tiež rozdielu medzi nimi. V rámci vedenia účtovníctva v Bratislave je výsledok hospodárenia vypočítaný ako rozdiel výnosmi a nákladmi a tento fakt predstavuje zásadnú odlišnosť od jednoduchého účtovníctva. Taktiež nie je dôležitý dátum realizácie inkasa či úhrady, ale naopak to, či bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Podstatou podvojného účtovníctva teda nie je hotovostný princíp, pretože inkaso a úhrada nemajú nijaký dopad na hospodársky výsledok.

Za hlavné knihy pri vedení účtovníctva v Bratislave v podvojnej sústave možno označiť účtovný denník a hlavnú knihu. Účtovný denník pracuje so všetkými účtovnými operáciami zaúčtovanými na jednotlivých účtoch a pri časovej postupnosti. Naproti tomu je tu hlavná kniha, ktorá zachytáva všetky účtovné operácie vo vecnom a systematickom režime a tieto operácie sú vedené na analytických a syntetických účtoch. Hlavná kniha teda v skratke obsahuje všetky účtovné prípady, ktoré sú uvedené v denníku. V sústave podvojného účtovníctva nedochádza k oddelenému účtovaniu o peňažnom hospodárení od účtovania o majetku a záväzkoch. Dochádza teda k účtovaniu každého prípadu dvojmo, v dôsledku čoho sa takéto zápisy nazývajú podvojnými.daňové formuláře

Účtovná závierka je v podvojnom účtovníctve tvorená tromi časťami a sú nimi súvaha, výkaz ziskov a strát a tiež poznámky. Súvahu možno definovať ako usporiadanú formu majetku v hodnotovom vyjadrení. Výkaz ziskov a strát usporadúva výnosy a náklady za určité časové obdobie a na základe toho je možné zistiť ako došlo ku konkrétnemu výsledku hospodárenia. Poznámky slúžia predovšetkým ako zdroj doplňujúcich informácií.

Špecialistu na účtovníctvo nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.